ತುಮಕೂರು

ಕೆ.ಪಿ.ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ

ತುಮಕೂರು:ಕೆ.ಪಿ.ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ
ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ಕನ್ನಡ ರಂಗ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ಪದವೀಧರರನ್ನು
ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)” ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್
ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

Related Articles

Back to top button
Disclaimer: WebOnline.in is not responsible for any news or content. We are only developers for this client And any type of content posted here belong's to site's owner/editor, not WebOnline.in Company

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker